Felsefenin Sefaleti

M. Proudhon’un Sefaletin Felsefesi’ne Yanıt

Karl Marx

Sol Yayınları

%35 indirim
15,00 TL 9,75 TL
 
0/5 (0 kişi)
2 iş gününde temin

‹Ç‹NDEK‹LER
7 Friedrich Engels'in Önsözleri
7 Birinci Almanca Bask›ya Önsöz
24 ‹kinci Almanca Bask›ya Önsöz
FELSEFEN‹N SEFALET‹
PROUDHON'UN SEFALET‹N FELSEFES‹'NE YANIT
25
27 Bafllarken, Karl Marx
B‹R‹NC‹ BÖLÜM
B‹L‹MSEL B‹R BULUfi
29
31 Kullan›m-de¤eri ile De¤iflim-de¤erinin Karfl›tl›¤›
43 Oluflturulmufl De¤er ya da Sentetik De¤er
77 De¤erin Orant›l›l›¤› Yasas›n›n Uygulanmas›
77 A) Para
87 B) Art›-emek
‹K‹NC‹ BÖLÜM
EKONOM‹ POL‹T‹⁄‹N METAF‹Z‹⁄‹
101
103 Yöntem
104 Birinci Gözlem
108 ‹kinci Gözlem
109 Üçüncü Gözlem
110 Dördüncü Gözlem
113 Beflinci Gözlem
115 Alt›nc› Gözlem
119 Yedinci ve Son Gözlem
6
126 ‹flbölümü ve Makine
143 Rekabet ve Tekel
152 Mülkiyet ya da Toprak Rant›
165 Grevler ve ‹flçi Dayan›flmalar›
EKLER
175
177 Marx'tan Paris'teki P. V. Annenkov'a
191 Proudhon Üzerine
201 Ekonomi Politi¤in Elefltirisine Katk›'dan
205 Serbest Ticaret Sorunu Üzerine
222 Aç›klay›c› Notlar

Özellikler

Cilt Durumu : Ciltsiz
Basım Tarihi : Ekim 2011
Basım Yeri : Türkiye / İstanbul
Boyutlar : 13,00 x 19,50 cm
Basım Dili : Türkçe
Orijinal Dil : İngilizce
Kağıt Tipi : 2. Hamur
Sayfa Sayısı : 230
Barkod : 9789757399223

Katkıda Bulunanlar

Çevirmen
Ahmet Kardam

SU